OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.
  • 2. Za spracovanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť FIT UP Slovakia s.r.o., Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany, IČO: 46612700, prevádzkovateľ fitness štúdií FIT UP!
  • 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, email, členské číslo, fotografia. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k účelu plnenia zmluvy o poskytovaní služieb v sieti FIT UP!. Prevádzkovateľ spracúva aj nasledovné údaje: bankové spojenie, obraty na členskom účte, lekárske potvrdenie (doklad potvrdzujúci oprávnenosť prerušenia členstva zo zdravotných dôvodov), miesto, dátum a čas návštev štúdií FIT UP! Prevádzkovateľ spracúva (zhromažďuje, uchováva a používa) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ využíva adekvátne organizačné, bezpečnostné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť FIT UP Slovakia spol. s r.o. neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako to vyžaduje účel, pre ktorý sa uchovávajú.
  • 4. Poskytnuté osobné údaje, môžu byť zdieľané s tretími stranami len ak je to nevyhnutné pre vykonanie služieb, ktoré vám poskytujeme. S tretími stranami uzatvárame formálne dohody na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Ide najmä o dodávateľa účtovných služieb, IT služieb, poskytovateľa MultiSport kariet. Okrem toho, vaše osobné údaje neposkytneme nikomu, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon a/alebo nariadenie (napr. Ministerstvo spravodlivosti, daňové úrady a pod.).
  • 5. Každá dotknutá osoba podpisuje popri zmluve aj samostatný dokument „súhlas dotknutej osoby“, ktorým súhlasí so spracovaním a používaním osobných údajov. Tento súhlas slúži aj na marketingové účely a personalizovanú reklamu (Newsletter) zo strany prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to zaslaním emailu na adresu: kristina@fitup.sk
  • 6. Nepodpísanie dokumentu „súhlas dotknutej osoby“, nie je dôvodom na neuzatvorenie zmluvy, neposkytnutia služieb alebo ukončenie zmluvy s dotknutou osobou.
  • 7. Každá osoba, ktorej osobné údaje spracovávame je dotknutou osobou s nasledovnými právami: a) právo na prístup k Vašim osobným údajom – v listinnej alebo elektronickej podobe b) právo na opravu Vašich chybných osobných údajov c) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov d) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov e) právo na výmaz Vašich osobných údajov – ak osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. f) právo na prenos Vašich osobných údajov – máte právo na prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na tretiu stranu, pokiaľ bude takýto prenos technický možný. g) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže podať návrh na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  • 8. Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane Vašich osobných údajov resp. podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/ 3231 3214
  • 9. V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov prosím kontaktujte poverenú osobu formou emailu na: kristina@fitup.sk